Algemene voorwaarden

Door ondertekening van de offerte, hierna genoemd opdrachtbevestiging, van Cabosse of door inschrijving via de website van Cabosse verklaart degene die de betalingsverplichting op zich neemt (hierna genoemd: Opdrachtgever) onderstaande voorwaarden te kennen en te accepteren. Deze voorwaarden hebben betrekking op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Cabosse, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen..

downloadversie

OPDRACHTBEVESTIGING


Cabosse bevestigt aan de opdrachtgever de mondeling of per e-mail toegezegde opdracht in company met een schriftelijke, in tweevoud opgemaakte en door Cabosse ondertekende, opdrachtbevestiging. In deze opdrachtbevestiging worden de afspraken met betrekking tot de opdracht weergegeven. Opdrachtgever ondertekent één exemplaar voor akkoord en retourneert deze aan Cabosse. Na ontvangst van de ondertekende opdrachtbevestiging geldt deze als een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Cabosse. 
Bij aanmelding via het inschrijfformulier voor trainingen bij open inschrijving op de website van Cabosse, geldt de bevestigingsmail als een opdrachtbevestiging. Bij aanmelding voor een training op basis van open inschrijving heeft de opdrachtgever gedurende 14 dagen na ontvangst van de bevestigingsmail het recht de aanmelding zonder opgave van redenen en zonder kosten ongedaan te maken. 


PRIJZEN


Cabosse is ingeschreven in het CRKBO, daarom zijn wij voor een deel van onze diensten vrijgesteld van het heffen van BTW. De prijzen voor onze trainingen, workshops en cursussen, die gericht zijn op het functioneren van medewerkers in hun werkkring, worden niet belast met 21% BTW. De overige diensten en producten van Cabosse zijn wel belast met 21% BTW. Voor reiskosten berekenen wij € 0,19 per gemaakte km, gerekend vanaf kantoor van Cabosse of vanaf het kantoor van de ingezette samenwerkingspartner van Cabosse, Eventuele noodzakelijke parkeerkosten die Cabosse maakt, worden tevens op opdrachtgever verhaald. Naast reis- en parkeerkosten hanteren wij een reistijdvergoeding: Bij 50 - 75 km v.v. € 50,- Bij 75 t/m 100 km v.v. € 75,- Bij 100 t/m 150 km v.v. € 100,-. 

De kosten voor het nakijken van opdrachten en het geven van feedback hierop zijn bij de prijzen inbegrepen, tenzij deze apart worden vermeld. Bij het niet op tijd en/of volledig en/of voldoende inleveren van eindopdrachten waarop beoordeeld wordt voor certificering, zal er € 75,- extra in rekening worden gebracht.

AANSPRAKELIJKHEID


Met de ondertekening van de opdrachtbevestiging gaat Cabosse een inspanningsverplichting aan. Dat wil zeggen dat Cabosse de opdrachten naar beste inzicht en vermogen uitvoert. Echter, Cabosse kan geen garanties geven met betrekking tot de verwachte resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden. Het resultaat is namelijk evenzeer afhankelijk van factoren die buiten de invloed van Cabosse vallen bijvoorbeeld wat doet een deelnemer in de praktijk met het geleerde in de training. 
Cabosse accepteert derhalve geen enkele aansprakelijkheid als het resultaat van haar inspanningen onverhoopt niet blijkt te voldoen aan de verwachtingen van de opdrachtgever. Cabosse aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige directe schade ontstaan voor, tijdens of na de uitvoering van de opdracht of voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

CORONA TIJD

Cabosse hanteert tijdens coronatijd de RIVM-richtlijnen. Het naleven van de vooraf gestelde regels is de eigen verantwoordelijkheid van deelnemers. Deelname aan trainingen van Cabosse in Coronatijd zijn voor eigen risico. Door deel te nemen accepteren deelnemer en opdrachtgever het mogelijke risico op besmetting. Cabosse accepteert hiervoor geen aansprakelijkheid.

VERTROUWELIJKHEID


Cabosse en haar partners verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot opdrachtgever, coachees en deelnemers. Vertrouwelijke informatie is informatie die als zodanig aan Cabosse of haar partners wordt verstrekt en alle andere informatie, die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd kan worden. Vertrouwelijke informatie zal nooit aan derden worden verstrekt, tenzij hier door opdrachtgever of de betreffende personen uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven.
 Coachings- en intakegesprekken worden als zodanig ook persoonlijk en vertrouwelijk behandeld. Over de inhoud van deze gesprekken zal door de uitvoerende professional geen enkele informatie aan derden worden verstrekt, tenzij de coachee, deelnemer of opdrachtgever daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. 


PARTNERS CABOSSE

Cabosse werkt met een beperkt aantal ‘vaste’ freelance trainers. Alle trainers die voor Cabosse werken zijn door Cabosse zorgvuldig geselecteerd voor hun taak en specialist op hun vakgebied. Cabosse trainers hebben een trainers-/docentenopleiding gevolgd en worden voor elke training uitgebreid gebriefd door Cabosse. Alle trainingen worden geëvalueerd op inhoud en trainers vaardigheden en met de betreffende trainer besproken teneinde de werkwijze en kwaliteit te bieden waar Cabosse voor staat. Indien nodig schoolt Cabosse hen bij.

ANNULEREN DOOR DE OPDRACHTGEVER BIJ INCOMPANY TRAININGEN

Cabosse verstaat onder annuleren het beëindigen van de opdracht of het verplaatsen van één of meer trainingsdata. Cabosse neemt alleen schriftelijke annuleringen, aangetekend verstuurd, in behandeling. De datum van ontvangst hanteren wij als annuleringsdatum. Bij annulering langer dan 30 dagen voor de aanvangsdatum van de opleiding/training brengt Cabosse: €100,- administratiekosten in rekening. Bij annulering tot 14 dagen voor de geplande (eerste) trainingsdatum brengt Cabosse 50% van het totale overeengekomen bedrag in rekening. Bij annulering binnen 14 dagen voor de aanvangsdatum van de training kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op restitutie van enig deel van het verschuldigde bedrag. Indien betaling nog niet heeft plaatsgevonden zal Cabosse opdrachtgever houden aan betaling van het totale overeengekomen bedrag. In geval van recht op restitutie betaalt Cabosse opdrachtgever het verschuldigde bedrag terug binnen 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van de annulering. Verzetten of verplaatsen van incompany trainingen is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties. Dit is uitsluitend ter beoordeling van Cabosse.

ANNULEREN DOOR DE OPDRACHTGEVER BIJ TRAININGEN O.B.V. OPEN INSCHRIJVING

Cabosse neemt alleen schriftelijke annuleringen, aangetekend verstuurd, in behandeling. De datum van ontvangst hanteren wij als annuleringsdatum. Bij annulering langer dan 30 dagen voor de aanvangsdatum van de opleiding/training brengt Cabosse: €100,- administratiekosten in rekening. Bij annulering tot 14 dagen voor de geplande (eerste) trainingsdatum brengt Cabosse 50% van het totale overeengekomen bedrag in rekening. Bij annulering binnen 14 dagen voor de aanvangsdatum van de training kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op restitutie van enig deel van het verschuldigde bedrag. Indien betaling nog niet heeft plaatsgevonden zal Cabosse opdrachtgever houden aan betaling van het totale overeengekomen bedrag. In geval van recht op restitutie betaalt Cabosse opdrachtgever het verschuldigde bedrag terug binnen 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van de annulering.

VERVANGING EN INHALEN

Deelnemers mogen voorafgaande aan de training/opleiding vervangen worden na overleg en met toestemming van Cabosse. De plaatsvervanger dient in ieder geval aan de toelatingscriteria van de betreffende opleiding te voldoen en vóór aanvang van de opleiding/training als deelnemer ingeschreven te zijn. Indien een deelnemer gedurende de opleiding/training om welke reden dan ook afwezig is of stopt, vindt geen restitutie plaats van de overeengekomen prijs. Deelnemers aan trainingen bij open inschrijving kunnen o.b.v. beschikbaarheid na overleg met en toestemming van Cabosse een gemiste bijeenkomst bij een andere groep inhalen, binnen 1 jaar en tegen administratie- en locatie kosten.

ANNULEREN DOOR CABOSSE

Cabosse heeft het recht om, met opgave van redenen, de opdracht te annuleren of deelname van deelnemer(s) te weigeren. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het volledige door opdrachtgever aan Cabosse betaalde bedrag. Terugbetaling vindt plaats binnen 14 dagen vanaf het moment van annulering.
Bij trainingen op basis van open inschrijving kan een reden voor annulering zijn dat niet aan het minimum aantal deelnemers is voldaan. Op de website vind je wat het minimum aantal deelnemers per training is. NB: De combi-training voor Pedagogisch coaches bestaat uit twee losse trainingen die, bij het voldoen aan de voorwaarden voor certificering, ieder recht geven op een branche erkend certificaat. Het in één keer afnemen van deze twee trainingen levert een financieel voordeel op. Het is mogelijk dat bij deelname aan de combi-training na het volgen en behalen van de ene training, de andere training door een tekort aan deelnemers wordt geannuleerd. In dit laatste geval heeft opdrachtgever recht op terugbetaling van het teveel betaalde bedrag, d.w.z. het totaalbedrag voor de combi-training min de kosten van de reeds gevolgde training. Het financiële voordeel van de combi-training komt hiermee te vervallen. Terugbetaling vindt plaats binnen 14 dagen vanaf het moment van annulering.

OVERMACHT

Bij situaties van overmacht waardoor een opleiding/training niet conform de opdrachtgeving kan worden uitgevoerd, zal Cabosse - voor zover mogelijk - voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Cabosse de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en alternatieve data bieden waarop de betreffende opleiding/training alsnog zal worden gegeven. In geval van overmacht heeft de opdrachtgever geen recht op een (schade) vergoeding. Cabosse zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit situaties van overmacht. Cabosse accepteert geen aansprakelijkheid voor de kosten voortkomende uit overmacht van de kant van de opdrachtgever.

RECLAMECODE


Cabosse respecteert de reclamecode voor cursussen: reclame voor cursussen behoort een waarheidsgetrouw beeld te geven van de instelling die de cursus organiseert respectievelijk onder wiens toezicht de cursus plaatsvindt en van de cursus zelf. De reclame dient zich te onthouden van enige suggestie van redelijkerwijze niet te verwezenlijken resultaten en van het stellen van niet-erkende ‘graden’. 


PERSOONSREGISTRATIE

Naam en adresgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Cabosse en worden gebruikt om betrokkenen op de hoogte houden van onze trainingen, cursussen en workshops. Indien betrokkene aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie, dan wordt dat direct gerespecteerd.

BETALINGSTERMIJN EN WANBETALING


Facturering vindt plaats uiterlijk 4 weken voorafgaande aan de eerste dag van de opleiding/training of per direct bij opdracht/inschrijving binnen deze 4 weken. De betalingstermijn is 14 dagen of per direct bij opdracht/inschrijving binnen 14 dagen voorafgaande aan de aanvangsdatum van de opleiding/training. 
Facturen dienen binnen de genoemde betalingstermijn te worden voldaan, bij gebreke waarvan Cabosse 1% per maand rente over het uitstaande bedrag bij de opdrachtgever in rekening zal brengen. In het geval Cabosse de invoering van het verschuldigde bedrag aan haar juridisch adviseur uit handen dient te geven, zal de opdrachtgever alle kosten die daardoor gemaakt worden aan Cabosse vergoeden.

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHTEN TRAININGSMATERIALEN


Al het trainingsmateriaal (w.o. trainingsmappen en hand-outs voor deelnemers) dat voor de uitvoering van trainingsopdrachten gebruikt zijn, blijft eigendom van Cabosse, Niets uit het trainings- en/of presentatiemateriaal mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cabosse.

KLACHTENPROCEDURE


Mocht opdrachtgever onverhoopt ontevreden zijn over de zorgvuldigheid, deskundigheid of het vakmanschap welke bij de uitvoering en/of voorbereiding van een traject zijn betracht door Cabosse, dan kan opdrachtgever bij Cabosse hierover schriftelijk of mondeling reclameren binnen acht dagen na de laatste trainingsdatum van een trainingstraject.
De klacht kan rechtstreeks bij Cabosse worden ingediend en zal vertrouwelijk behandeld worden.
Cabosse zal de ontvangst van de klacht binnen een week bevestigen en binnen twee weken daarna contact opnemen met de opdrachtgever om te komen tot een afspraak over de afwikkeling van de klacht.
 Mocht Cabosse onverhoopt deze laatste termijn niet kunnen honoreren, dan stelt Cabosse de opdrachtgever hiervan op de hoogte vóór het verstrijken van die termijn.
Wat Cabosse en opdrachtgever hebben afgesproken ten aanzien van de afwikkeling van de klacht zal Cabosse binnen twee weken na het maken van de afwikkelingsafspraak schriftelijk bevestigen aan opdrachtgever.
Opdrachtgever heeft de mogelijkheid in beroep te gaan tegen de afwikkeling van de klacht bij een onafhankelijke derde, t.w. mw. mr. I.P.G.M.Rijken, woonachtig te Houten. Het oordeel van deze onafhankelijke derde ten aanzien van de afwikkeling van de klacht is bindend voor Cabosse.
Cabosse houdt een deugdelijke registratie bij van de ontvangen klacht vanaf het moment van de ontvangst van de klacht. Cabosse registreert vanaf dat moment de stappen door Cabosse om te komen tot een oplossing. Cabosse bewaart elke geregistreerde klacht gedurende een periode van twee jaar vanaf het moment van ontvangst van de klacht.